Jednočinný souběh trestných činů podle § 256 tr. zákoníku a § 260 tr. zákoníku možný je

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2020, ze dne 2. 3. 2021: 

Jednočinný souběh trestných činů podle § 256 tr. zákoníku a § 260 tr. zákoníku možný je, a to s ohledem na zásady plynoucí mj. z výše citované judikatury Nejvyššího soudu k problematice jednočinného souběhu trestných činů (srov. usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 15 Tdo 190/2014, stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. Tpjn 300/2017).

Nejvyšší soud na tomto místě pro přehlednost opakuje, že trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku chrání zájem na řádném a zákonném provedení jakékoli veřejné soutěže, zadání veřejné zakázky nebo jakékoli veřejné dražby, zejména zájem na dodržování stanoveného postupu za rovných podmínek pro jejich účastníky (soutěžitele). Podle odstavce třetího, resp. čtvrtého má být posouzeno korupční jednání, jehož se pachatel dopustí v souvislosti se zjednáním výhody při zadání veřejné soutěže, veřejné zakázky nebo veřejné dražby. Trestný čin podle § 260 tr. zákoníku naproti tomu chrání finanční zájmy Evropské unie.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek