Čtení protokolu o výslechu svědka dle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. uskutečněného v cizině

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1230/2020, ze dne 2. 12. 2020:

Mezi námitky vybočující z uplatněného dovolacího důvodu patří rovněž námitky absence tlumočníka v přípravném řízení, kdy byly výslechy prováděny v Polské republice, a u hlavního líčení byly čteny protokoly o výpovědích těchto svědků provedené polskými orgány činnými v trestním řízení. Nejvyšší soud k těmto námitkám (z hlediska uplatněného dovolacího důvodu však uplatněné irelevantně) pouze jako obiter dictum podotýká, že v tomto směru je namístě se shodnout se závěry soudů obou stupňů, které se jimi obsáhle zaobíraly. Poukázaly na to, že předmětné výslechy svědků v Polsku byly provedeny v souladu s právním řádem Polské republiky, za současného respektování pravidel stanovených zejména v čl. 4 odst. 1 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 550/1992 Sb., dále jen „Úmluva“). Dovolací soud je přesvědčen, že obhájci měli možnost se dozvědět o skutečnosti, že tyto úkony budou probíhat bez přítomnosti tlumočníka s dostatečným předstihem a bylo obhájcům umožněno se těchto výslechů účastnit. Navíc byli obhájci upozorněni na to, že pokud si sami zajistí tlumočníka, bude jeho přítomnost akceptována. Provedené výslechy, jakož i další důkazy opatřené polskými orgány činnými v trestním řízení lze takto považovat za důkazy provedené v souladu se zákonem a takto je bylo možno číst v hlavním líčení před Krajským soudem v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích podle § 211 odst. 2 písm. a) tr. ř. (srov. roz. č. 11/2005 Sb. rozh. tr.). Platí, že důkazy provedené na žádost orgánu České republiky orgánem cizího státu jsou účinné, pokud byly provedeny v souladu s právním řádem dožádaného státu nebo pokud byly provedeny v souladu s právním řádem České republiky. Takto nutno uzavřít, že tímto způsobem nedošlo ani k porušení práva na obhajobu. Navíc je nutno dodat, že z protokolů o výsleších vyplývá, že obhájce obviněného se úkonů aktivně účastnil, kladl otázky a jeho otázky i s odpověďmi svědků jsou zaprotokolovány. [Nutno podotknout, že uvedený postup byl plně v souladu např. také s rozhodnutím č. 16/2016 Sb. rozh. tr.].

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek