Postoupení věci správnímu orgánu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 214/2021, ze dne 17. 3. 2021:

Možnost obviněného namítat v dovolání proti rozhodnutí podle § 222 odst. 2 tr. ř. o postoupení věci nesprávné zjištění skutku je ostatně z povahy věci omezena už proto, že rozhodnutím o postoupení věci nebyl obviněný uznán vinným. Obviněný sice může (mimo jiné) namítat, že například vůbec žalovaný skutek nespáchal a měl být obžaloby zproštěn, avšak – i když pomineme, že to zde obviněný ani nenamítl a nenavrhl – soud je v daném případě do určité míry ve skutkových zjištěních a v dokazování limitován. Dokazování provádí do okamžiku, kdy spolehlivě zjistí, že stíhaný skutek není trestným činem, ale že může jít o přestupek. Opačný postup by znamenal, že by orgán činný v trestním řízení nezákonně rozhodoval věc, k jejímuž projednání jsou příslušné jiné, tj. správní orgány.

Soud tedy po zjištění, že nejde o trestný čin, ale že žalovaný skutek může být příslušným orgánem posouzen jako přestupek, musí věc postoupit. Nemůže dále pokračovat v hlavním líčení (nebo veřejném zasedání) a zjišťovat další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí o přestupku, například odstraňovat pochybnosti o tom, zda se skutečně obviněný tohoto skutku dopustil (viz rozhodnutí č. 34/1993 Sb. rozh. tr. a rovněž Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 2763). Na tom nic nemění judikaturou formulované pravidlo, že pokud soud po provedeném dokazování zjistí jiné skutkové okolnosti, než na základě kterých byla podána obžaloba, musí je uvést do výroku rozhodnutí o postoupení věci (viz rozhodnutí č. 31/2019-II. Sb. rozh. tr.). Poněkud zavádějícím dojmem by zde mohla působit formulace, že orgán, jemuž se věc postupuje, bude rozhodovat o tom skutku, který vzešel z výsledků dokazování před soudem, a nikoli o tom, pro který byla podána obžaloba. Tím však není míněno, že by soud rozhodl o postoupení jiného skutku, než pro který byla podána obžaloba. Předmětem trestního řízení je stále týž skutek (a nikoli jeho popis), pro který byla podána obžaloba (případně návrh na potrestání). Nelze z toho ani dovozovat vázanost správního orgánu rozhodnutím o postoupení věci.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek