Trestní odpovědnost starosty – porušení prevenční povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1271/2020, ze dne 19. 1. 2020: Akceptovat nelze ani závěr, podle něhož by starosta nemohl být odpovědný i z hlediska trestního práva. Je totiž úřední osobou ve smyslu ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, tudíž vůči němu lze aplikovat zejména ustanovení o trestných činech úředních […]

Zneužití pravomoci úřední osoby (obmysl)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 94/2021, ze dne 9. 2. 2021: Zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu […]

Porušení zákazu reformationis in peius (změna ochranného léčení z ambulantního na ústavní)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1383/2020, ze dne 27. 1. 2021: Ustanovení § 265s odst. 2 tr. ř. upravuje zákaz reformationis in peius, tj. zákaz změny rozhodnutí k horšímu, brání, aby nové rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení vydané po zrušení dřívějších rozhodnutí Nejvyšším soudem bylo pro obviněného nepříznivější, než bylo původní zrušené rozhodnutí, tj. aby […]

Případ nutné obhajoby již v přípravném řízení dle § 36 odst. 4 písm. b) tr. ř.

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tz 3/2021, ze dne 17. 2. 2021: Vyjádřeno konkrétně, ve věci posuzované měla státní zástupkyně obviněného poučit o tom, že vzhledem k tomu, že se chystá soudu navrhnout, aby mu uložil ochranné léčení, nastává důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 4 písm. b) tr. ř. Měla jej tedy […]

Časová působnost trestních předpisů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 797/2019, ze dne 9. 12. 2020:  Při posuzování trestnosti činu je třeba skutek podřadit pod souhrn všech v úvahu přicházejících norem trestněprávní povahy. Zásadně platí, že skutek se posoudí podle úpravy účinné v době jeho spáchání, podle pozdější se posoudí pouze tedy, je-li pro pachatele v otázce trestnosti […]

Padělání a pozměnění (pozměňování) cenných papírů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 797/2019, ze dne 9. 12. 2020: Již shora bylo uvedeno, že soudy nižších stupňů posoudily jednání obviněných spočívající v předání bance poskytující úvěr (České spořitelně) padělků neúplných a tedy neplatných akcií obchodní společnosti A., jejichž originály byly v té době uloženy v italské bance (Banca Popolare di Brescia), […]

Pokračování v trestném činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1393/2020, ze dne 20. 1. 2021: Podle § 116 trestního zákoníku se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a […]

Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1286/2020, ze dne 27. 1. 2021: Neúplné či nesprávné zjištění majetkových poměrů pachatele včetně jeho závazků brání náležitému posouzení existence či neexistence podmínky uvedené v § 68 odst. 6 tr. zákoníku (viz například usnesení Nejvyššího soudu: ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1411/2010, ze dne […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek