Solidární závazek (společně a nerozdílně) u bezdůvodného obohacení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1373/2020, ze dne 17. 2. 2021: Dále se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda mají být obvinění jakožto dlužníci v daném případě zavázáni solidárně, tj. společně a nerozdílně. Podle § 1871 odst. 1 o. z. každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl, ledaže smlouva, zákon […]

Adhézní řízení a absence obdoby pravidla § 420 odst. 2 obč. zák. v nové úpravě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 975/2020, ze dne 17. 12. 2020: Platí, že rozhodnutí soudu v trestním, resp. v adhezním řízení o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem musí mít hmotněprávní podklad v příslušných ustanoveních právních předpisů upravujících náhradu škody. Soud musí při rozhodování o povinnosti obviněného nahradit poškozenému škodu způsobenou […]

Adhézní řízení a prohlášení konkursu na majetek obviněného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1197/2020, ze dne 25. 11. 2020: Nejvyšší soud tak může jen znovu zopakovat a připomenout úpravu rozhodování o vznesených nárocích poškozených, jak na to byla opakovaně obviněná upozorněna. Ustanovení § 140b InsZ zní: „Nejde-li o řízení uvedená v § 140a, nelze v jiných soudních nebo rozhodčích řízeních po […]

Povinnost k náhradě škody nelze obviněnému uložit, je-li proti němu vedeno insolvenční řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1139/2020, ze dne 2. 12. 2020: Aplikováno na posuzovanou věc, rozhodnutí o povinnosti obviněného k náhradě škody ve smyslu § 228 odst. 1 tr. ř. bránila skutečnost, že bylo ve vztahu k němu vedeno insolvenční řízení (oddlužení). Městský soud v Praze proto pochybil, pokud navzdory zmíněnému stavu a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek