Existence dohody o hmotné odpovědnosti není předpokladem pro spáchání TČ zpronevěry

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 171/2021, ze dne 21. 3. 2021: Pokud jde o dohodu o hmotné odpovědnosti, Nejvyšší soud zdůrazňuje, že v oblasti pracovněprávních vztahů není předpokladem trestní odpovědnosti za trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku existence dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Významným je totiž […]

Účinná lítost

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1360/2020, ze dne 31. 3. 2021: Novější judikatura tento závěr konkretizovala v tom smyslu, že jestliže pachatel napravil škodlivý následek trestného činu v době, kdy mu z jeho hlediska ještě bezprostředně nehrozilo trestní stíhání, pak dobrovolnost jeho jednání ve smyslu § 33 tr. zákoníku není vyloučena, i když […]

Trestní odpovědnost úřední osoby za účelový postup v rozporu s judikaturou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1102/2020, ze dne 25. 2. 2021: Naplnění znaku skutkové podstaty „opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch“ u přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku nutno posuzovat v souvislosti s intenzitou naplnění i všech ostatních znaků skutkové podstaty tohoto přečinu, aby při zohlednění zásady […]

Smluvně převzatá povinnost opatrovat (spravovat) cizí majetek vyplývající ze stanov spolku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 80/2016, ze dne 19. 4. 2016: Odpovědnost pachatele za hospodaření občanského sdružení (spolku) vymezená jeho stanovami je smluvně převzatou povinností opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve smyslu ustanovení § 220 odst. 1 tr. zákoníku o trestném činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, neboť stanovy lze považovat za smlouvu sui generis. Umělý povrch fotbalového […]

Místní příslušnost soudu u TČ kuplířství

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Td 7/2021, ze dne 17. 2. 2021: Místem spáchání trestného činu kuplířství podle § 189 odst. 1 tr. zákoníku z hlediska místní příslušnosti soudu (§ 18 odst. 1 tr. ř.) je místo, kde pachatel jiného přiměje, zjednává, najímá, láká nebo svádí k provozování prostituce, popřípadě místo, kde pachatel kořistí z prostituce provozované jiným, tedy kde z ní získává majetkový prospěch. […]

Společné obydlí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 167/2021, ze dne 17. 3. 2021: Obviněnému nelze přisvědčit, pokud podle jeho názoru s poškozenou nežil po celou dobu, pro niž je mu kladeno za vinu spáchání předmětného zločinu, ve společném obydlí. Naplnění pojmu společného bydlení nebrání, jak správně připomněly jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud, […]

K rozhodnutí odvolacího soudu o pokračujícím trestném činu a k odůvodnění jeho rozhodnutí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1345/2020, ze dne 27. 1. 2021:  Po tzv. velké novele trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) nastala ohledně pokračujícího trestného činu zvláštní situace, protože se rozdělil režim jednoty skutku v trestním právu procesním a hmotném, z hlediska procesního jsou dílčí útoky samostatnými skutky, o nichž je třeba vždy […]

Jednočinný souběh přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a přečinu zpronevěry je možný

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1345/2020, ze dne 27. 1. 2021: Jednočinný souběh přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a přečinu zpronevěry připouští i odborná literatura (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 2598) a také soudní […]

Obsah závěrečné řeči nelze použít jako důkaz

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1367/2019, ze dne 25. 2. 2021: Závěrečná řeč podle § 216 tr. řádu bezprostředně předchází rozhodnutí soudu ve věci, čemuž odpovídá i její obsah, jímž jsou závěrečná vystoupení stran a jejich zástupců přednášená s cílem ovlivnit soud v jeho úvahách před meritorním rozhodnutím a naposled v průběhu hlavního […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek