Zneužití svobody projevu k burcování veřejnosti k páchání trestné činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 233/2022, ze dne 27. 4. 2022: Jestliže obviněný v rámci projevu na shromáždění občanů jiné osoby burcoval k páchání trestné činnosti, takový čin lze označit za zneužití svobody projevu a je třeba jej postihnout prostředky trestního práva. Omezení či dokonce trestní postih takových projevů bude nezbytně nutný v […]

Podmínky pro uložení ochranného léčení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 360/2022, ze dne 27. 4. 2022: Ukládání ochranného léčení podle § 99 odst. 1 tr. ř. je případem obligatorního uložení ochranného léčení, v posuzované trestní věci z důvodu, že pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. Obecně je třeba […]

Účast soudce u úkonu v přípravném řízení a v řízení před soudem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 265/2022, ze dne 6. 4. 2022: Soudce, který se zúčastnil provádění úkonů podle § 158a trestního řádu, není po podání obžaloby z úkonů dalšího řízení vyloučen ve smyslu § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. […]

Poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 297/2022, ze dne 6. 4. 2022: Obviněný s cílem zmařit uspokojení pohledávky svého věřitele J. V., která vyplývala ze směnečného závazku, konkrétně ze směnky vlastní na částku 22 000 000 Kč, se záměrně zbavil části svého majetku tím, že daroval svým dětem nemovitosti v celkové hodnotě 1 442 […]

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 363/2022, ze dne 11. 5. 2022: Přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku se dopustí mimo jiné ten, kdo v rozporu s jiným právním předpisem (tj. jiným než trestním zákoníkem) sobě nebo […]

Účinná lítost a splnění vyživovací povinnosti jen zčásti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 209/2022, ze dne 21. 4. 2022: Dodatečným splněním vyživovací povinnosti ve smyslu daného ustanovení je třeba rozumět vyrovnání částky, kterou obžalovaný mohl zaplatit podle svých výdělkových možností, přičemž k zániku trestnosti podle tohoto ustanovení nedojde, jestliže vyživovací povinnost byla splněna jen zčásti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne […]

Dovolání proti cizozemskému rozsudku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 374/2022, ze dne 21. 4. 2022: Rozsudek, jímž soud prvního stupně rozhodne podle § 306 odst. 1 z. m. j. s. o uznání cizozemského rozhodnutí a výkonu jím uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody (případně ochranného opatření) nelze pokládat za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. […]

Kázeňský trest jako rei iudicate

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 296/2022, ze dne 20. 4. 2022: Kázeňský trest uložený podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jenž je ve své podstatě disciplinárním zásahem proti porušení pravidel, kterými je osoba ve výkonu trestu povinna se řídit, a jímž není nově omezena osobní svoboda obviněného, nýbrž je jen zpřísněn výkon […]

Zpochybnění kvality obhajoby ze strany obhájce jako dovolací důvod

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 367/2022, ze dne 11. 5. 2022: V další části své argumentace dovolatel zpochybnil kvalitu obhajoby ze strany jeho obhájce. Tyto námitky uplatněné dovolací důvody, ale ani žádné jiné, nenaplňují [srov. zejména znění, navíc neuplatněného, dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř.]. Lze nicméně souhrnně uvést, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek