Vedení řádného života

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 733/2022, ze dne 24. 8. 2022: Podobně námitku obviněného, podle níž soudy nižších stupňů postupovaly nesprávně, když při ukládání trestu nezohlednily polehčující okolnost a neužily ustanovení § 41 písm. p) tr. zákoníku, nelze podřadit pod dovolací důvody uplatněné obviněným, ani pod žádný jiný dovolací důvod podle § 265b […]

Přiměřené omezení spočívající v zákazu řízení kola

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 351/2022, ze dne 11. 5. 2022: Podstatou přiměřených omezení a přiměřených povinností, které mohou být pachateli uloženy, jsou určité zásahy do svobody jednání a rozhodování ve zkušební době. Jde o formu alternativního potrestání obviněného, jež limituje jeho chování v rámci podmíněně odloženého trestu odnětí svobody, kterým dochází k […]

Nejlepší zájem dítěte a uložení trestu rodiči

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 684/2021, ze  dne 30. 6. 2021: Ve svém nálezu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19, Ústavní soud přehledně shrnul judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, jakož i vyjádření dalších mezinárodních orgánů (odst. 33-45 nálezu). Již z tohoto přehledu je […]

Spoluobviněným nemusí být uloženy stejné tresty

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1289/2020, ze dne 24. 3. 2021: Princip rovnosti účastníků podle čl. 37 odst. 1 Listiny automaticky neznamená, že v případě vícero obviněných musí být všem obviněným uložen shodný druh trestu a ve shodné délce. Naopak není neobvyklé, že spoluobviněným jsou uloženy různé tresty a v rozdílné délce, neboť […]

Trest zákazu činnosti držení zbraní

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 195/2021, ze dne 24. 3. 2021:  Nutno předestřít, že podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku může soud uložit trest zákazu činnosti, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností, přičemž trest zákazu činnosti spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto […]

Podmínky pro uložení trestu vyhoštění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 562/2020, ze dne 11. 2. 2021: Úvodem Nejvyšší soud konstatuje, že trest vyhoštění je obecným druhem trestu, který lze uložit za všechny trestné činy vymezené ve zvláštní části trestního zákoníku (viz § 53 odst. 2 tr. zákoníku), a to ve výměře jeden rok až deset let, anebo na […]

Zákaz reformatio in peius a přísněji trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1373/2020, ze dne 17. 2. 2021: Pokud jde o obviněného E. D., uvažovaná změna právní kvalifikace byla citovaným ustanovením vyloučena. Tento obviněný byl napadeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, na který trestní zákoník ve zvláštní části […]

Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 11/2021, ze dne 28. 1. 2021: Rovněž Nejvyšší soud ve své judikatuře již nejednou zdůraznil, že byl-li obviněný v minulosti odsouzen za spáchání zvlášť závažného zločinu a alespoň zčásti vykonal trest za něj uložený, lze jeho další trestný čin posoudit jako spáchaný „opětovně“ neboli „znovu po předchozím potrestání“, […]

Uložení trestu vyhoštění vedle podmíněného trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 80/2021, ze dne 17. 2. 2021: Nezákonný postup nelze shledat ani v uložení trestu vyhoštění vedle podmíněně odloženého trestu odnětí svobody. V souladu s vyjádřením státní zástupkyně je potřeba připomenout, že trestní zákoník uložení těchto dvou trestů v žádném svém ustanovení nezakazuje. Rovněž právní teorie se k této […]

Peněžitý trest soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1286/2020, ze dne 27. 1. 2021: Neúplné či nesprávné zjištění majetkových poměrů pachatele včetně jeho závazků brání náležitému posouzení existence či neexistence podmínky uvedené v § 68 odst. 6 tr. zákoníku (viz například usnesení Nejvyššího soudu: ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1411/2010, ze dne […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek