Porušení technických norem zakládající trestní odpovědnost

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 309/2021, ze dne 12. 5. 2021: K námitkám obviněného týkajícím se porušení technických norem Nejvyšší soud dodává, že nalézací soud sice nevyjádřil v rozsudku porušení jednotlivých norem (z časového hlediska) zcela přesně, není to však významné. Technické normy nejsou pramenem práva a nevztahuje se na ně tudíž zásada iura […]

Porušení důležité povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 76/2021, ze dne 17. 2. 2021: Tato problematika je řešena např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1476/2015 ze dne 30. 3. 2016 s tím, jestliže soud v trestním řízení dospěl k závěru, že pachatel přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. […]

Trestní odpovědnost starosty – porušení prevenční povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1271/2020, ze dne 19. 1. 2020: Akceptovat nelze ani závěr, podle něhož by starosta nemohl být odpovědný i z hlediska trestního práva. Je totiž úřední osobou ve smyslu ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, tudíž vůči němu lze aplikovat zejména ustanovení o trestných činech úředních […]

Zásada tzv. omezené důvěry v dopravě

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1309/2020, ze dne 27. 1. 2021: Pro oblast dopravy je třeba akcentovat, že hranice okolností, které řidič může či nemůže předvídat, nelze dovozovat pouze hypoteticky, ale je třeba vycházet z objektivních okolností konkrétní dopravní situace, která může být charakterizována celou řadou faktorů. Z hlediska zavinění z nedbalosti to […]

Porušení důležité povinnosti – dopravní nehoda

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 940/2020, ze dne 29. 10. 2020: Nejvyšší soud se při své rozhodovací praxi poměrně často setkává s tendencí soudů nižších stupňů mechanicky ztotožňovat porušení důležité povinnosti s porušením jakéhokoli ustanovení zákona o silničním provozu řidičem motorového vozidla, jestliže v příčinné souvislosti s jeho pochybením dojde k ublížení na […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek