Účinná lítost – dobrovolnost

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1360/2020, ze dne 31. 3. 2021: Státní zástupce sice odkázal na judikaturu, podle níž je aplikace ustanovení o účinné lítosti vyloučena v případě, kdy si obviněný je vědom, že je prozrazen, odkazované rozhodnutí č. 2/1965 Sb. rozh. tr. je však již staršího data a týkalo se případu, kdy […]

Povinnost překladu celého spisového materiálu

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 11 To 79/2019, ze dne 21. 11. 2019: Z trestního řádu nevyplývá povinnost překladu celého spisového materiálu vedeného v konkrétní trestní věci týkající se obviněného. Kritériem pro zajištění překladu písemností nad rámec výčtu vymezeného v ustanovení § 28 odst. 2 tr. ř. je pouze hledisko dodržení obecného práva […]

Riskantní jízda při ujíždění policejní hlídce jako TČ obecného ohrožení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 1049/2020, ze dne 17. 12. 2020: Judikatura Nejvyššího soudu se ustálila na závěru, že o zločin obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 tr. zákoníku jde zpravidla za situace, kdy pachatel řídí vozidlo vysoce riskantním a hazardním způsobem, který se vyznačuje hrubým nerespektováním dopravních předpisů (včetně výrazného překročení […]

Výpověď obviněného učiněnou v rámci vazebního zasedání lze užít v hlavním líčení jako důkaz

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 105/2019, ze dne 3. 4. 2019: K otázce užití výpovědi obviněného učiněné v rámci vazebního zasedání, která byla nalézacím soudem rozvedena na str. 17 odůvodnění jeho rozsudku, lze toliko doplnit, že tato výpověď bezezbytku splňuje náležitosti výpovědi obžalovaného, a protokol o ní je tedy možné za splnění podmínek § 207 odst. 2 tr․ ř. […]

Uložení zabezpečovací detence osobě s neléčitelnou duševní chorobou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1265/2020, ze dne 17. 12. 2020: Je třeba připomenout, že případ obviněného je specifický tím, že obviněný se zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 odst. 1 tr. zákoníku dopustil v souvislosti s duševní poruchou spočívající v disociální a emočně nestabilní poruše osobnosti. Tato porucha osobnosti činí podle […]

Překážka rei iudicate a zrušení usnesení o zastavení řízení v řízení o obnově

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1265/2020, ze dne 17. 12. 2021: Námitkou procesní povahy je dále jeho námitka, že v jeho trestní věci bylo již jednou rozhodnuto, a to usnesením Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 1. 9. 2017, sp. zn. 1 KZV 38/2017, kterým bylo trestní stíhání obviněného z důvodu […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek