Chybí-li výrok odvolacího soudu, dovolací soud nepřezkoumává jeho odůvodnění

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 982/2020, ze dne 22. 10. 2020: Spočívá-li totiž vada rozhodnutí napadeného dovoláním v tom, že v rozhodnutí některý výrok chybí [§ 265b odst. 1 písm. k) tr. ř.], nepřezkoumává jíž dovolací soud odůvodnění týkající se takového výroku, neboť není-li zde příslušný chybějící výrok, tak dovolání jen proti důvodům […]

Chybějící výrok odvolacího soudu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 982/2020, ze dne 22. 10. 2020: Chybějícím je některý výrok jako celek, pokud není obsažen v určitém rozhodnutí, přestože podle zákona ho měl soud pojmout do výrokové části, a to popřípadě i z důvodu, že jeho vyslovení navrhovala některá ze stran (např. státní zástupce navrhl uložit ochranné opatření, […]

Souběh (konkurence) trestných činů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 990/2020, ze dne 27. 10. 2020: Více trestných činů je v souběhu jen potud, pokud mezi spácháním časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující – byť nepravomocný – rozsudek za nějaký trestný čin (srov. rozhodnutí publikované pod č. 8/1974 Sb. […]

Existence podvodného úmyslu v době uzavření zápůjčky

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 966/2020, ze dne 22. 10. 2020: K naplnění zákonných znaků subjektivní stránky trestného činu podvodu podle citovaného ustanovení se v tomto případě vyžaduje, aby bylo prokázáno, že pachatel již v době půjčky jednal v úmyslu vypůjčené věci určené podle druhu, zejména peníze, buď vůbec nevrátit, nebo nevrátit je ve […]

Konkrétní způsoby nebezpečného pronásledování

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1060/2020, ze dne 4. 11. 2020: Pokud jde o konkrétní způsoby nebezpečného pronásledování, zahrnují široké spektrum a různou intenzitu lidského jednání; také prostředky, které pachatel (stalker) používá, se liší, neboť může používat jak zdánlivě „legální“ (např. vyhledávání osobní blízkosti, zasílání dopisů, SMS apod.), tak zákonem nedovolené způsoby (vyhrožování, […]

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného a existence tohoto vztahu v době stíhání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1060/2020, ze dne 4. 11. 2020: Podle § 163 odst. 1 tr. ř. lze trestní stíhání pro (mimo jiné) trestný čin nebezpečného pronásledování (§ 354 tr. zákoníku) proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď (§ 100 […]

Jediný společník a jednatel SRO a zpronevěra jejího majetku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 985/2020, ze dne 30. 9. 2020: Obchodní společnost, byť 100 % jejího obchodního podílu vlastní jediný společník, tvoří zcela samostatnou entitu, majetkově nezávislou na majetku společníka, společnost a společník jsou dvěma samostatnými a rozličnými subjekty (k tomu např. rozhodnutí č. 18/2006, č. 26/2007 a č. 41/2010-II. Sb. rozh. […]

Rodičovství pachatele a jeho vliv na (ne)uložení nepodmíněného trestu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1076/2020, ze dne 4. 11. 2020: Rodičovství pachatele nemůže být důvodem k vyhnutí se trestněprávním následkům spáchání trestného činu. Ani povinnost zohledňovat nejlepší zájem dítěte nemůže být bezbřehá a nevylučuje uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jeho rodiči. Podrobně se těmito otázkami zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ze […]

Úvěrový podvod jako předčasně dokonaný trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 783/2020, ze dne 14. 10. 2020: Jak správně připomněla i dovolatelka, trestný čin úvěrového podvodu vymezený v § 211 odst. 1 tr. zákoníku je tzv. předčasně dokonaným trestným činem, jelikož u něhož de iure dochází ke kriminalizaci jednání, které je svou povahou de facto pokusem trestného činu. Tento trestný čin je dokonán […]

Zpochybnění příčetnosti obviněného ex post jako důvod obnovy řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 948/2020, ze dne 27. 10. 2020: V posléze zmíněném případě nakonec ani obviněný sám neučinil v rámci dovolání žádných kategorických závěrů, že by byl v době spáchání činů nepříčetný, pouze v návaznosti na tvrzenou nepřípustnost jeho trestního stíhání mimoděk připojuje v příslušné pasáži dovolání (první odstavec čtvrté strany), […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek