Účinná lítost a dobrovolné uhrazení daně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 424/2021, ze dne 26. 5. 2021: V daných souvislostech považuje dovolací soud za vhodné nejprve uvést, že z okolností posuzovaného případu je patrná nikoliv dobrovolnost úhrady daně ze strany obviněného. Dovolatel totiž splnil svou daňovou povinnost (dne 29. 10. 2018) až na základě výsledků daňové kontroly (platební výměry […]

Založení ručitelského závazku jednatele v adhézním řízení TČ zkrácení daně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 304/2021, ze dne 14. 4. 2021: Námitky obviněného uplatněné v dovolání proti výroku, jímž mu byla uložena povinnost podle § 228 odst. 1 tr. ř. shledal Nejvyšší soud důvodnými a přezkoumávané rozhodnutí odvolacího soudu v této části vadným, protože odvolací soud řádně neuvážil všechny rozhodné skutečnosti, na základě […]

Neoprávněné snížení daňového základu předraženou reklamou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1221/2020, ze dne 27. 1. 2021: Ve vztahu k objektivní stránce trestného činu Nejvyšší soud uvádí, že zkrácení daně je jakékoli jednání pachatele, v důsledku něhož je mu jako poplatníkovi (povinné osobě) v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň, než jaká měla být vyměřena a zaplacena, nebo k […]

Televizní a rozhlasové poplatky jsou „jinou podobnou povinnou platbou“ ve smyslu § 240 odst. 1 tr. zákoníku

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1229/2020, ze dne 15. 12. 2020: V judikatuře dosud nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda televizní a rozhlasové poplatky podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, jsou „jinou podobnou povinnou platbou“ ve smyslu § 240 odst. 1 tr. zákoníku, a tedy zda se pachatel, který ve […]

Znaky objektivní stránky trestného činu zkrácení daně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1230/2020, ze dne 2. 12. 2020: Znaky objektivní stránky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku musí být podloženy odpovídajícími závěry zejména o tom, jakou výši příslušné daně měl plátce daně přiznat a zaplatit, zda a jakou výši […]

Celkový rozsah zkrácené daně nelze snižovat o náklady vynaložené na spáchání trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 546/2020, ze dne 25. 11. 2020:  Vzhledem k popsanému způsobu spáchání trestné činnosti nelze přisvědčit námitce obviněné, že soudy při výpočtu zkrácené daně z přidané hodnoty nevzaly v úvahu výši oprávněných nákladů, zejm. náklady za skladování, náklady na přepravu, poplatky zaplacené z důvodu dovozu zboží, apod. V dané […]

Pachatelem trestného činu zkrácení daně nemusí být jen daňový subjekt

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 546/2020, ze dne 25. 11. 2020: Za relevantní lze naopak považovat námitku tohoto obviněného, že se nemohl dopustit trestného činu zkrácení daně, jelikož nebyl osobou, která byla povinna odvést spotřební daň ani daň z přidané hodnoty. Jeho námitce nelze přisvědčit. Pachatelem i spolupachatelem tohoto trestného činu může být […]

Pachatel i spolupachatel trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 919/2020, ze dne 30. 9. 2020: Pokud jde o spolupachatelství, to předpokládá, aby byly společně splněny dvě podmínky, a to spáchání trestného činu společným jednáním a úmysl k tomu směřující. O společné jednání jde tehdy, jestliže každý ze spolupachatelů naplnil svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, […]

Způsoby zkrácení daně (konáním a i opomenutím)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 919/2020, ze dne 30. 9. 2020: V kontextu posuzované trestní věci je zapotřebí poznamenat, že při zkrácení daně jde zpravidla o zvláštní případ podvodu, jímž se v rozporu se zákonem ovlivňuje daňová povinnost určitého subjektu tak, že ten v rozporu se skutečností předstírá nižší rozsah této povinnosti nebo […]

Postup při uložení trestu propadnutí majetku náležejícího do SJM

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 696/2020, ze dne 30. 9. 2020: Podle ustanovení § 66 odst. 4 tr. zákoníku totiž platí, že výrokem o propadnutí majetku zaniká společné jmění manželů. Společné jmění manželů tak zaniká ke dni právní moci rozsudku, jímž byl uložen trest propadnutí majetku (jeho části). Z uvedeného vyplývá, že trestem […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek