Organizovaná zločinecká skupina – ovlivnění trestního řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 32/2020, ze dne 17. 3. 2021: Z obou výše uvedených znění je tak zjevné, že samotná nepatrná změna v ustanovení § 129 tr. zákoníku nemá na výsledné posouzení jednání obviněných v přezkoumávané věci žádný podstatný vliv. Se stěžovatelkou lze v obecné rovině souhlasit v tom, že za organizovanou […]

Pomoc k trestnému činu a zásada úmyslného spojení jednání účastníka a pachatele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 296/2021, ze dne 22. 4. 2021:  Obviněný rovněž namítl, že pachatele trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku neznal, a tedy nemohl být seznámen s jeho trestným záměrem. Nejvyšší soud ve shodě se státním zástupcem konstatuje, že k postavení obviněného […]

Přičitatelnost jednání fyzické osoby pro účely trestní odpovědnosti právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 9/2021, ze dne 11. 5. 2021: Takový postup soudu prvního stupně však popírá samotnou podstatu konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob založenou na tzv. přičitatelnosti, tedy zvláštní subjektivní odpovědnost právnické osoby. Fakticky nalézací soud dovodil trestní odpovědnost obviněné pouze z výsledku, k němuž jednání neztotožněných pachatelů směřovalo. To je […]

Zavinění právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 204/2021, ze dne 24. 3. 2021: K zavinění právnické osoby je proto možné jen v obecné formě uvést, že z hlediska trestných činů, za které právnická osoba může trestně odpovídat, vymezených v § 7 t. o. p. o., je odvozováno od jednání fyzických osob, které za právnickou osobu […]

Účinná lítost

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1360/2020, ze dne 31. 3. 2021: Novější judikatura tento závěr konkretizovala v tom smyslu, že jestliže pachatel napravil škodlivý následek trestného činu v době, kdy mu z jeho hlediska ještě bezprostředně nehrozilo trestní stíhání, pak dobrovolnost jeho jednání ve smyslu § 33 tr. zákoníku není vyloučena, i když […]

Společné obydlí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 167/2021, ze dne 17. 3. 2021: Obviněnému nelze přisvědčit, pokud podle jeho názoru s poškozenou nežil po celou dobu, pro niž je mu kladeno za vinu spáchání předmětného zločinu, ve společném obydlí. Naplnění pojmu společného bydlení nebrání, jak správně připomněly jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud, […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek