Obvinění ze znásilnění, pomoc advokáta

Kontakt Potřebujete pomoc v případu obvinění ze znásilnění, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Boj proti lichvářům, ochrana nemovitosti, advokát

Kontakt Pokud potřebujete pomoc v boji proti lichvářům, např. ochránit svou nemovitost, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851    tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha […]

Zachycení zásilky drog z dark webu

Kontakt Pokud policie nebo celníci zachytili na letišti Vaši zásilku s drogou z dark webu, obraťte se ve věci poskytování právních služeb na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – […]

Omamná látka konopí (delta-9-THC) „velkého rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 701/2020, ze dne 28. 1. 2021: Podle skutkových zjištění obou soudů nižších instancí obvinění pěstovali rostliny konopí, jejichž toxikomansky využitelná část po usušení představovala množství 17 500 g obsahující 1 503,25 g účinné látky THC (v případě obviněného P. H. je navíc nutno připočíst množství 2 839,63 g […]

Omamná látka konopí (delta-9-THC) „značného rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tcu 146/2021, ze dne 19. 1. 2022: In concreto odsouzený svým jednáním naplnil přinejmenším znaky zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c), tr. zákoníku. Je tomu tak proto, jelikož odsouzený dovezl […]

Nabourání do Facebooku jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 74/2023, ze dne 22. 3. 2023: Neoprávněným přístupem k počítačovému systému (hacking) se rozumí přístup, který není povolen majitelem systému či jiným držitelem práv k systému nebo k jeho části nebo který není povolen vnitrostátními právními předpisy, jímž si pachatel umožnil volnou dispozici s počítačovým systémem. Počítačovým systémem se má […]

Zavinění u legalizace výnosů z trestné činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1570/2019, ze dne 29. 1. 2020: Z povahy trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti vyplývá, že úmysl obviněného musí krýt nejen samotné jeho jednání (ukrytí, převedení na sebe nebo jiného či užívání), ale zároveň si musí být vědom, že věc nebo jiná majetková hodnota, kterou ukryl, převedl […]

Souhlas poškozeného s trestním stíháním v případě právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 629/2022, ze dne 19. 10. 2022: V předchozím trestním řízení nedošlo k procesnímu pochybení, pokud nebyl vyžadován souhlas s trestním stíháním podle § 163 odst. 1 tr. ř. u poškozené obchodní společnosti M. V., jejíž jedinou jednatelkou je sestra obviněné V. S. Nutnost souhlasu poškozeného s trestním stíháním […]

Neharmonické manželství jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 800/2022, ze dne 12. 10. 2022: V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s poškozenou v neharmonickém manželství, a to pravděpodobně už od jeho uzavření v roce 1988. Zároveň je nepochybné, že poškozená jako svéprávná žena pokračovala v tomto manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj […]

Vedení řádného života

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 733/2022, ze dne 24. 8. 2022: Podobně námitku obviněného, podle níž soudy nižších stupňů postupovaly nesprávně, když při ukládání trestu nezohlednily polehčující okolnost a neužily ustanovení § 41 písm. p) tr. zákoníku, nelze podřadit pod dovolací důvody uplatněné obviněným, ani pod žádný jiný dovolací důvod podle § 265b […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek