Existence dohody o hmotné odpovědnosti není předpokladem pro spáchání TČ zpronevěry

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 171/2021, ze dne 21. 3. 2021:

Pokud jde o dohodu o hmotné odpovědnosti, Nejvyšší soud zdůrazňuje, že v oblasti pracovněprávních vztahů není předpokladem trestní odpovědnosti za trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku existence dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Významným je totiž pouze faktické svěření cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty pachateli, tedy její odevzdání do jeho faktické moci (do držení nebo do dispozice) zpravidla s tím, aby s věcí nebo s jinou majetkovou hodnotou nakládal určitým způsobem (srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2008, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7 2001, sp. zn. 4 Tz 134/2001, publikovaný v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. 8/2001 – T 224).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek