Terorismus

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1089/2019, ze dne 11. 12. 2019:

Terorismus je jednou z nejhorších a společensky nejškodlivějších forem mezinárodního organizovaného zločinu. Je hrozbou pro demokracii, svobodný výkon lidských práv, pro hospodářský a společenský rozvoj. Ustanovení § 311 tr. zákoníku je naplněním závazku, který Česká republika přijala vstupem do Evropské unie. Z členství v ní vyplývá povinnost aplikovat pravidla přijímaná jejími orgány, přičemž jedním z nich je i rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti terorismu. Právní úprava je v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, s Listinou základních práv a svobod i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Objektem trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 1 tr. zákoníku je především ústavní zřízení a obranyschopnost České republiky, demokratické principy, na nichž je republika založena, základní hospodářská struktura státu, jakož i život a zdraví obyvatel republiky. Jednání popsané pod písm. g) tohoto ustanovení je vlastně trestným činem obecného ohrožení podle § 272 tr. zákoníku, jehož se pachatel dopustí ve specifickém úmyslu (v dané věci v úmyslu závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo). Po subjektivní stránce se u tohoto trestného činu vyžaduje úmysl (srov. § 15 tr. zákoníku), který musí zahrnovat jak úmysl závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, tak (ve vztahu k posuzované věci) jednání popsané pod písm. g) § 311 odst. 1 tr. zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek