Vedení řádného života

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 733/2022, ze dne 24. 8. 2022:

Podobně námitku obviněného, podle níž soudy nižších stupňů postupovaly nesprávně, když při ukládání trestu nezohlednily polehčující okolnost a neužily ustanovení § 41 písm. p) tr. zákoníku, nelze podřadit pod dovolací důvody uplatněné obviněným, ani pod žádný jiný dovolací důvod podle § 265b tr. ř. Pro přiznání polehčující okolnosti spočívající ve vedení řádného života před spácháním trestného činu ve smyslu § 41 písm. p) tr. zákoníku nestačí, že pachatel dosud nebyl soudně trestán, jestliže se například dopouštěl přestupků či jinak narušoval občanské soužití. Vedení řádného života nelze slučovat ani s tzv. bezúhonností. Na druhé straně ani předchozí odsouzení samo o sobě nebrání v přiznání této polehčující okolnosti (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 552). V každém případě však musí soud při ukládání trestu zvažovat všechny okolnosti, které souvisejí s předchozím životem obviněného i s konkrétním činem, který je projednáván, a tyto zohlednit v zájmu individualizace trestu. Jak přitom vyplývá z trestního spisu, který měl Nejvyšší soud k dispozici, obviněný byl od roku 2010 opakovaně stíhán a byl znalecky posuzován jeho duševní stav, a to v souvislosti s trestnými činy vydírání, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného vyhrožování či porušování domovní svobody. Dále je z opisu z evidence přestupků (viz č. l. 237a trestního spisu) patrné, že v říjnu roku 2020 se obviněný dopustil přestupku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž způsobil na cizím majetku škodu. V této otázce se proto Nejvyšší soud ztotožnil s názorem odvolacího soudu, který v odůvodnění svého rozhodnutí (viz jeho bod 11.) uvedl, že byť je obviněný dosud netrestanou osobou, nelze jeho způsob života před spácháním projednávaného trestného činu označit jako řádný.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek