Omamná látka konopí (delta-9-THC) „velkého rozsahu“

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 701/2020, ze dne 28. 1. 2021:

Podle skutkových zjištění obou soudů nižších instancí obvinění pěstovali rostliny konopí, jejichž toxikomansky využitelná část po usušení představovala množství 17 500 g obsahující 1 503,25 g účinné látky THC (v případě obviněného P. H. je navíc nutno připočíst množství 2 839,63 g sušiny konopí obsahující 316,14 g THC vztahující se ke skutku pod bodem 1. rozsudku odvolacího soudu). V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že ve smyslu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, publikovaného pod č. 15/2014 Sb. rozh. tr., včetně přílohy a usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013, sp. zn. 15 Tdo 1003/2012, publikovaného pod č. 44/2013 Sb. rozh. tr., se v případě konopí (drogy marihuany) „velkým rozsahem“ (jímž je desetinásobek množství účinné látky stanoveného pro „značný rozsah“, sekundárně desetinásobek množství drogy stanoveného pro „značný rozsah“) rozumí množství 1 000 g účinné látky THC a sekundárně množství 10 000 g sušiny konopí (toxikomansky využitelné rostlinné hmoty po usušení). Je tudíž správný závěr soudů obou stupňů, že obvinění se daného trestného činu dopustili ve velkém rozsahu, neboť nejenže dosáhli judikaturou stanovené hranice velkého rozsahu, ale tuto překonali v parametru účinné látky THC 1,5 krát (obviněný P. H. 1,8 krát) a v parametru celkového množství sušiny konopí 1,75 krát (obviněný P. H. více než dvakrát), tj. naplnili (resp. překonali) znak velkého rozsahu zcela evidentně v obou judikaturou předvídaných parametrech, a tudíž naplnili i kvalifikovanou skutkovou podstatu předmětného trestného činu podle § 283 odst. 3 písm. c) tr. zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek