Jednočinný souběh TČ sexuálního nátlaku a TČ ublížení na zdraví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 899/2020, ze dne 24. 9. 2020:

Podle ustálené rozhodovací praxe není vyloučen jednočinný souběh trestných činů sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 nebo 2 tr. zákoníku a ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku (srov. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. 5. 1980, sp. zn. 7 Tz 2/80, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 56/1980-I Sb. rozh. tr., a ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1858).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek