Opatrovník (advokát) obviněné právnické osoby není oprávněn za ni podat dovolání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 696/2020, ze dne 30. 9. 2020:

Nejvyšší soud obdržel též podání označené jako dovolání, které bylo podáno opatrovníkem obviněné právnické osoby – obchodní společnosti K. T., P. L. Z předloženého trestního spisu bylo Nejvyšším soudem zjištěno, že P. L. není obhájcem obviněné právnické osoby, ačkoli je advokátem vykonávajícím advokacii, nýbrž v dané věci vystupuje v procesním postavení opatrovníka, jenž byl obviněné obchodní společnosti K. T. , ustanoven Okresním soudem ve Frýdku-Místku dne 21. 1. 2018. Za této situace byl Nejvyšší soud nucen postupovat podle § 265d odst. 2 tr. ř., podle kterého se podání obviněného (obviněné právnické osoby), jež nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, nepovažuje za dovolání, byť bylo takto označeno. O této skutečnosti byl přitom obviněný v napadeném rozsudku řádně poučen, pročež Nejvyšší soud nemohl o takovém podání rozhodovat. Jelikož zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim neobsahuje ohledně vymezení podmínek, za kterých lze podat dovolání, žádnou specifickou úpravu (odchylky), je podle zásady subsidiarity vyjádřené v ustanovení § 2 odst. 2 citovaného zákona v trestním řízení vedeném proti právnické osobě třeba postupovat podle obecné úpravy obsažené v trestním řádu, tj. včetně § 265d odst. 2 věta první tr. ř. (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 11 Tdo 1044/2019). Lze dále jen dodat, že obviněná právnická osoba má právo na obhajobu, včetně práva zvolit si obhájce. Přitom soudem ustanovený opatrovník má v řízení stejná práva jako obviněná právnická osoba. Pokud opatrovník obviněné právnické osoby zamýšlel v jejím zájmu podat dovolání proti výše označeným rozhodnutím, byl za tímto účelem oprávněn zvolit jí obhájce (srov. § 34 odst. 5, 6 a § 35 odst. 1 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů) a jeho prostřednictvím podat dovolání. S ohledem na výše citovanou úpravu trestního řádu, opatrovník právnické osoby nebyl osobou oprávněnou k podání dovolání, bez ohledu na to, že je činným advokátem.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek