Námitka nepřiměřeného trestu v dovolacím řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 696/2020, ze dne 30. 9. 2020:

Obvinění, kteří v rámci svých dovolání uplatnili i dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., namítli nepřiměřenost uložených trestů. V zásadě však platí, že námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu lze v dovolání úspěšně uplatnit jen v rámci zákonného důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu nebo výměře uloženého trestu, zejména v nesprávném vyhodnocení kritérií uvedených v § 37 až § 39 tr. zákoníku, a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. K přezkumu výroku o trestu v dovolacím řízení je možné přikročit pouze z toho hlediska, pokud by uložený trest byl tak extrémně přísný, že by se jednalo o porušení ústavního principu proporcionality trestní represe a zásah do ústavně zaručeného práva obviněného na ochranu před zasahováním do jeho soukromého a rodinného života ve smyslu čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Šlo by o krajní případ, kdy extrémní rozpor mezi druhem nebo výměrou uloženého trestu a jeho účelem a kritérií stanovenými zákonem by dosahoval ústavně právní roviny, což by odůvodňoval zásah dovolacího soudu. O takový případ se v posuzované věci nejedná.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek