Rozdíl mezi vraždou a zabitím (afektdelikt a provokace)

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1118/2020, ze dne 9. 12. 2020:

Chabým excesem se rozumí situace, kdy pachatel vybočí z mezí nutné obrany z leknutí, ze strachu, ze zmatku apod. Naopak vybočí-li ze zlosti, z pomstychtivosti apod., jde o exces jarý (stenický). Privilegovaná skutková podstata trestného činu zabití podle § 141 trestního zákoníku předpokládá, že pachatel jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Právní teorie v této souvislosti hovoří o tzv. afektdeliktu a tzv. provokaci (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1488 a násl. anebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2014 sp. zn. 5 Tdo 1283/2014).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek