V hlavním líčení lze číst protokol o výslechu svědka mladšího 18 let bez splnění dalších podmínek

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1267/2020, ze dne 2. 12. 2020:

K námitce obviněného, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces tím, že nebyly nezletilé vyslechnuty v hlavním líčení a že bylo postupováno pouze podle § 102 tr. ř., je dle názoru dovolacího soudu dostačující odkázat na existující právní úpravu, která tento způsob provádění důkazů zakotvuje, navíc za situace, kdy oživování předmětných skutečností mohlo nepříznivě ovlivňovat duševní a mravní vývoj osoby mladší osmnácti let, dále na odůvodnění usnesení odvolacího soudu (viz str. 24), ve vazbě na jeho předchozí vyjádření k uvedené problematice, rozvedené v odůvodnění jeho usnesení ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. 10 To 116/2019. Odkaz obviněného na ustanovení § 211 tr. ř. a potřebu jeho souhlasu s výslechem osob mladších osmnácti let je v předmětné trestní věci nepřiléhavý a není nutno na něj reagovat, neboť v trestní věci obviněného přicházelo v úvahu postupovat podle § 102 tr. ř., jak správně uvedl odvolací soud ve svém prvním zrušovacím rozhodnutí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek