Odvolání, které nesplňuje všechny obsahové náležitosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1395/2020, ze dne 20. 1. 2021:

Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že v případě, kdy podané odvolání nesplňuje všechny obsahové náležitosti, mezi které podle § 249 tr. ř. patří i odůvodnění, je nutné, aby předseda senátu soudu prvního stupně toho, kdo odvolání podal, vyzval k jeho doplnění a stanovil mu k tomu lhůtu. Takto by nemusel předseda senátu konat pouze v případě, že by bylo předmětné odvolání podáno zjevně opožděně (srov. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 3. 2008, sp. zn. 3 To 195/2008, publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 34/2009). Z obsahu spisu Nejvyšší soud zjistil, že dne 4. 6. 2020 byl rozsudek soudu prvního stupně doručen státnímu zastupitelství (č. l. 124 verte). Již dne 22. 5. 2020 však státní zástupce podal proti tomuto rozsudku odvolání prostřednictvím datové schránky (č. l. 135-136), přičemž podáno bylo jako tzv. blanketní odvolání, tedy odvolání, ve kterém absentovalo odůvodnění. Kromě toho však obsahovalo všechny ostatní zákonné náležitosti a bylo namístě jej proto považovat za odvolání státního zástupce podané v neprospěch obviněné do výroku o trestu. Rovněž je namístě zdůraznit, že odvolání bylo podáno dokonce před doručením rozsudku soudu prvního stupně a tedy zcela zjevně před uplynutím osmidenní lhůty k podání odvolání podle § 248 odst. 1 tr. ř. Soud prvního stupně tak měl v souladu s § 251 odst. 1 tr. ř. povinnost vyzvat státního zástupce k doplnění odvolání a stanovit mu k tomu lhůtu, avšak této své povinnosti nedostál. Dne 1. 7. 2020 pak bylo soudu prvního stupně prostřednictvím datové schránky doručeno doplnění odvolání státního zástupce, ve kterém mj. i odkázal na původně podané odvolání ze dne 22. 5. 2020 (viz č. l. 129 a násl.). Soud prvního stupně však ani tuto skutečnost nereflektoval a bez dalšího předložil spis soudu druhého stupně. Je zřejmé, že nedůsledností postupu soudu prvního stupně došlo k uvedeným vadám, kdy odvolací soud toto pochybení nezjistil, a nesprávně odvolání státního zástupce zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako odvolání opožděné. Je proto namístě uzavřít, že odvolací soud o zamítnutí odvolání státního zástupce v neprospěch obviněné rozhodl bez splnění zákonem stanovených procesních podmínek, čímž došlo k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., a to v jeho první alternativě.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek