Otázka kdo vyvolal rozhodnutí soudu druhého stupně pro účely podání dovolání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 150/2021, ze dne 24. 2. 2021:

Pokud však obviněný svůj mimořádný opravný prostředek směřuje i proti výroku o trestu, jedná se v této části o dovolání přípustné. Z hlediska oprávnění k podání dovolání totiž není rozhodující, kdo vyvolal rozhodnutí soudu druhého stupně, takže dovolání může podat obviněný i tehdy, když sám nepodal odvolání, ale učinil tak v jeho neprospěch státní zástupce (svor. ŠÁMAL, P. a kol. S. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3141, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 3 Tdo 1493/2018).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek