Prekluzí daně dle daňových předpisů nezaniká automaticky trestnost dle trestních předpisů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 128/2021, ze dne 18. 2. 2021: 

Podle tohoto ustanovení se obviněný domáhal promlčení daňového řízení, pro které se nemohlo vést ani trestní řízení, protože zanikl předmět tohoto řízení. Tomuto výkladu obviněného, že jde o překážku bránící i v zahájení trestního řízení, nelze přisvědčit. Na jednání daňového poplatníka, jenž nepřiznal svou daňovou povinnost řádně a včas, dopadá trestní odpovědnost za trestný čin podle § 240 tr. zákoníku. Trestní zákon obsahuje pro takový případ vlastní právní úpravu zániku trestní odpovědnost ve smyslu § 34 tr. zákoníku, která by měla procesní důsledek v promlčení trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř., pokud by podmínky pro její zánik nastaly. Okolnosti předpokládané v § 34 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku stanoví (s ohledem na stanovenou trestní sazbu) i pro trestný čin podle § 240 odst. 3 tr. zákoníku, u nějž je horní hranice deset let trestu odnětí svobody, promlčecí dobu patnáct let. Podle § 34 odst. 2 tr. zákoníku platí, že promlčecí doba počíná běžet u trestných činů, u nichž je znakem účinek anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty, od okamžiku, kdy takový účinek nastal; u ostatních trestných činů počíná běžet promlčecí doba od ukončení jednání. Podle § 34 odst. 4, 5 tr. zákoníku platí, že promlčecí doba se přerušuje a) zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde, jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení, podáním žádosti o zajištění vyžádání osoby z cizího státu, vydáním evropského zatýkacího rozkazu, podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, návrhu na potrestání, vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro tento trestný čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný čin obviněnému, nebo b) spáchal-li pachatel v promlčecí době trestný čin nový, na který trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější. Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. V této trestní věci byla promlčecí doba přerušena tím, že trestní stíhání obviněného pro uvedený čin bylo zahájeno 22. 1. 2016 a skončilo až právní mocí napadeného rozhodnutí dne 22. 6. 2020 v důsledku vydání nyní přezkoumávaného rozhodnutí vrchního soudu. Z hlediska pravidel promlčení podle trestního práva k promlčení v této trestní nedošlo.

Je třeba zásadně vycházet z toho, že trestní obvinění ve smyslu Úmluvy na straně jedné a otázka vyměřování daní na straně druhé podléhají v tomto směru odlišné metodě právní regulace, přičemž zásady, smysl i cíle trestního řízení a daňového řízení jsou jiné (srov. přiměřeně též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 9 Afs 86/2007).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek