Zavinění právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 204/2021, ze dne 24. 3. 2021:

K zavinění právnické osoby je proto možné jen v obecné formě uvést, že z hlediska trestných činů, za které právnická osoba může trestně odpovídat, vymezených v § 7 t. o. p. o., je odvozováno od jednání fyzických osob, které za právnickou osobu jednaly ve smyslu § 8 odst. 1 t. o. p. o. V případě jednání více osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d) t. o. p. o. je z hlediska zavinění vždy rozhodující forma (druh či stupeň) zavinění té osoby, jejímž jednáním byly rozhodujícím způsobem v konečném důsledku naplněny znaky spáchaného trestného činu, byť se na činu podílely různým způsobem a při různých formách zavinění i další osoby (rozhodující tak bude např. jednání statutárního orgánu obchodní společnosti, který uloží svým rozhodnutím úmyslně uzavřít určitou smlouvu nebo provést určitou operaci, která naplňuje znaky úmyslného trestného činu, byť vlastní realizaci tohoto rozhodnutí s různým stupněm znalosti konkrétních okolností provedou zaměstnanci společnosti) [Srov. Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, s. 146]. Zavinění právnické osoby je třeba posuzovat vždy podle jednání osoby uvedené v § 8 odst. 1 t. o. p. o. a nevztahuje se k posuzování podmínek přičitatelnosti podle § 8 odst. 1, 2 t. o. p. o. (srov. rovněž rozhodnutí č. 23/2016-II.- rozh. tr.). V přezkoumávané věci jde i u právnické osoby o zavinění k nedbalostnímu trestnému činu podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku, protože to se odvíjí od jednání jak zaměstnance [srov. § 8 odst. 1 písm. a), d), t. o. p. o.] tak nepochybně i jednatele společnosti, a není podstatné, zda bude za takové jednání postaven před soud, případně zproštěn. V této souvislosti je třeba připomenout, že podle § 9 odst. 3 t. o. p. o. trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 t. o. p. o. a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek