Výhružka násilím proti skupině obyvatelů musí být objektivně způsobilá vytvářet obavu z provedení toho, čím se hrozí

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 276/2021, ze dne 14. 4. 2021:

Ustanovení § 352 tr. zákoníku obecně chrání klidné občanské soužití proti vyhrožování usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu nebo i proti užití násilí. V odstavci 2 je tato ochrana zdůrazněna, jde-li o útoky motivované rasovou, etnickou, národnostní nebo jinou podobnou příslušnost ke skupině. Není rozhodné, zda pachatel je k takovému jednání veden pohnutkou, která je založena na skutečné existenci příslušnosti jednotlivce nebo skupiny obyvatelů k určité rase, etnické skupině, národnosti, politickému přesvědčení nebo vyznání, anebo zda tak usuzuje z určitých znaků vztahujících se ke konkrétnímu jednotlivci nebo skupině obyvatelů. V tomto ustanovení je chráněna i rovnost lidí (čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Ve shodě se soudy je také namístě připomenout, že co do obsahu výhrůžky, je konkretizován usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu (§ 138 odst. 1 tr. zákoníku). Vyhrožování násilím může být směřováno do budoucnosti, nemusí být bezprostřední. Ze znění skutkové podstaty § 352 odst. 2 tr. zákoníku vyplývá, že není třeba, aby výhrůžka skutečně vzbudila u adresáta důvodnou obavu z jejího uskutečnění (na rozdíl od znaků přečinu nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zákoníku), jak správně podotýká dovolatel. I bez vyvolání takové obavy musí být ale objektivně způsobilá vytvářet obavu z provedení toho, čím se hrozí (srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3278; přiměřeně rozhodnutí uveřejněná pod č. 28/1994, č. 21/2011 Sb. rozh. tr.). Změna systematického řazení odpovídajících ustanovení § 196 a § 197a v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. (dále „tr. zák.“) a § 352 a § 353 tr. zákoníku, jíž se dovolává nejvyšší státní zástupce, není určující a neznamená zásadní odklon od dřívější obecně akceptované judikatury, zvláště když k žádné změně ve znění skutkových podstat obsažených v § 196 trestního zákona č. 140/1961 Sb. a § 352 tr. zákoníku v tomto směru nedošlo.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek