Přičitatelnost jednání fyzické osoby pro účely trestní odpovědnosti právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 9/2021, ze dne 11. 5. 2021:

Takový postup soudu prvního stupně však popírá samotnou podstatu konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob založenou na tzv. přičitatelnosti, tedy zvláštní subjektivní odpovědnost právnické osoby. Fakticky nalézací soud dovodil trestní odpovědnost obviněné pouze z výsledku, k němuž jednání neztotožněných pachatelů směřovalo. To je ovšem projev trestní odpovědnosti budované na objektivním principu. Jediným spolehlivým závěrem soudu je, že tato osoba jednala ve prospěch obviněné, tedy v jejím zájmu. Právě okolnost, že předmětné jednání bylo v zájmu obviněné právnické osoby, učinil soud dostačujícím předpokladem přičitatelnosti takového jednání obviněné právnické osobě.

Předpoklad spáchání protiprávního činu „v zájmu právnické osoby“ zakotvený v návětí § 8 odst. 1 t. o. p. o. však nelze chápat jako samostatně stojící dostačující podmínku přičitatelnosti takového činu právnické osobě, nýbrž pouze jako korektiv, který má zabránit tomu, aby byla právnická osoba volána k odpovědnosti za excesy osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) t. o. p. o., které nemají žádnou požadovanou souvislost s právnickou osobou (rozhodnutí č. 23/2016 Sb. rozh. tr.). Jedná se pouze o korektiv doplňující další obligatorní podmínky uvedené zejména v § 8 odst. 1 pod písm. a) až d) a v § 8 odst. 2 t. o. p. o. Obdobně, byť působícímu v opačném směru, je třeba přistupovat i k pravidlu obsaženému v § 8 odst. 3 t. o. p. o., jehož aplikace je možná pouze v případě, že předpokládaným způsobem jednala některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) t. o. p. o., navíc za podmínek uvedených v § 8 odst. 2 písm. a) nebo b) t. o. p. o.22. S ohledem na výše uvedené nalézací soud dosud nedospěl k takovým skutkovým závěrům, na jejichž základě by mohl ve skutkové větě popsané jednání dosud nezjištěných pachatelů přičíst podle § 8 odst. 1, 2, 3 t. o. p. o. obviněné právnické osobě. Konstrukci trestní odpovědnosti právnických osob opřenou o tzv. přičitatelnost trestného činu právnické osobě a představující zvláštní typ odpovědnosti za zavinění totiž nelze s odkazem na § 8 odst. 3 t. o. p. o. obejít blíže nepodloženým formulováním tak široké množiny možných jednajících fyzických osob.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek