Účast soudce u úkonu v přípravném řízení a v řízení před soudem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 265/2022, ze dne 6. 4. 2022:

Soudce, který se zúčastnil provádění úkonů podle § 158a trestního řádu, není po podání obžaloby z úkonů dalšího řízení vyloučen ve smyslu § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu (srov. Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 378).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek