Záznam z neohlášené kamery u ÚOOÚ jako důkaz v trestním řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 853/2020, ze dne 26. 8. 2020:

Pokud se týká námitky dovolatele ohledně nepřípustnosti obrazového záznamu jakožto důkazu v trestním řízení, k tomuto Nejvyšší soud uvádí, že jak již bylo dříve judikováno, nejedná se o procesně nepřípustný důkaz. V případě zaznamenání trestné činnosti na obrazový záznam, aniž by předmětný kamerový systém, kterým byl obrazový záznam pořízen, byl řádně oznámen poškozeným Úřadu na ochranu osobních údajů, nelze hovořit o nepřípustném zásahu do soukromí zaznamenané osoby, tedy se nejedná ani o nepřípustný důkaz z důvodu, že by tento byl získán nelegálně, jak je tvrzeno obviněným. Nadto lze dodat, že v daném případě byl kamerový systém poškozeného Pivovaru Svijany Úřadu na ochranu osobních údajů oznámen, avšak pouze na jiné adrese v rámci totožného areálu pivovaru. Účelem právních předpisů není chránit osoby zaznamenané při trestné činnosti, ale zamezit nepřiměřenému zásahu do soukromí osob (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 3 Tdo 593/2009).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek