Speciální recidiva a opakované řízení auta přes zákaz činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1247/2020, ze dne 26.11.2020:

Jakkoliv lze připustit, že v obdobných trestných věcech jsou obvykle pachatelům přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku spočívajícího v řízení motorového vozidla, přestože pozbyli řidičské oprávnění nebo jim byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, ukládány zpravidla tresty podmíněně odložené na přiměřenou zkušební dobu, je uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody 9 měsíců v nyní projednávané věci odůvodňované zejména výraznou speciální recidivou obviněného. Již nižšími soudy bylo zdůrazněno, že obviněný byl pro tento trestný čin odsouzen od roku 2017 již sedmkrát a dříve uložené, zpravidla alternativní tresty, na něj neměly žádný výchovný efekt, neboť se znovu dopouštěl jízdy bez řidičského oprávnění a přes uložený zákaz řízení. Z toho důvodu se uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody jeví jako nezbytné. V dalším pak lze plně odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2020, sp. zn. 8 Tdo 611/2020 (bod 28), na které poukázal i státní zástupce a které se týká téhož obviněného pro typově shodnou trestnou činnost, kde obviněný svým dovoláním rovněž brojil proti uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Pro úplnost pak Nejvyšší soud uvádí, že zásady subsidiarity trestní represe se však otázka přiměřenosti ukládaného trestu netýká. Předmětem uvedené zásady je totiž výlučně posouzení, zda je vůbec na místě uplatňovat za spáchání určitého jednání trestní odpovědnost (otázky přiměřenosti trestu se pak týká ustanovení § 39 tr. zákoníku). Současně by správnost aplikace této zásady, ani pokud by ji obviněný zamýšlel vztáhnout k závěru o jeho vině, nebylo možné přezkoumat, neboť obviněný zaměřil již svoje odvolání výslovně pouze proti výroku o uloženém trestu a dovolání by tak v této části bylo nutno odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek