Výpověď obviněného učiněnou v rámci vazebního zasedání lze užít v hlavním líčení jako důkaz

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 105/2019, ze dne 3. 4. 2019:

K otázce užití výpovědi obviněného učiněné v rámci vazebního zasedání, která byla nalézacím soudem rozvedena na str. 17 odůvodnění jeho rozsudku, lze toliko doplnit, že tato výpověď bezezbytku splňuje náležitosti výpovědi obžalovaného, a protokol o ní je tedy možné za splnění podmínek § 207 odst. 2 tr․ ř. v hlavním líčení číst. Při své výpovědi již jmenovaný byl v procesní pozici obviněného, bylo mu známo, co je předmětem trestního řízení, které je proti němu vedeno, byl příslušným soudcem Okresního soudu v Chebu řádně poučen o svých právech a podstatě výpovědi, jakož byly splněny podmínky nutné obhajoby. Za takové situace, byť Nejvyšší soud připouští, že podstatou vazebního zasedání jsou jiné otázky než vztahující se k meritu trestního řízení, lze následně užít obsah výpovědi obviněného také k posouzení jeho viny, o to více, jedná-li se o jeho jediné procesně použitelné vyjádření před orgány činnými v trestním řízení.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek