Převzetí obhajoby novým obhájcem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1372/2020, ze dne 27. 1. 2021:

V daných souvislostech je relevantní ustanovení § 37 odst. 2 tr. ř., podle něhož si obviněný může místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávněnou zvolen, zvolit obhájce jiného. Oznámí-li změnu obhájce tak, aby obhájce mohl být o úkonu vyrozuměn v zákonem stanovené lhůtě, orgán činný v trestním řízení ode dne doručení takového oznámení vyrozumívá nově zvoleného obhájce. V opačném případě je obhájce předtím ustanovený nebo zvolený, pokud není z obhajování vyloučen, povinen obhajobu vykonávat do doby, než ji osobně převezme později zvolený obhájce. Nutno také připomenout, že účinky úkonu obviněného, jímž si zvolil obhájce, nastávají vůči příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, u kterého se právě vede trestní řízení, okamžikem, kdy mu obviněný nebo jím zvolený obhájce předložil plnou moc udělenou k výkonu obhajoby v trestním řízení. Přitom nezáleží na okolnosti, kdy byla mezi obviněným a jeho obhájcem uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, ani kdy orgán činný v trestním řízení založil písemné vyhotovení plné moci do trestního spisu (viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 51/2010 Sb. rozh. tr.). Změna v osobě obhájce tak zásadně není důvodem pro neprovedení již nařízeného úkonu trestního řízení (srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996, sp. zn. III. ÚS 83/96, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 5 Tdo 305/2014). Ustanovení § 37 odst. 2 tr. ř. poskytuje obviněnému ochranu v tom, aby v případě, když si nového obhájce včas nezvolí, poté co původního zvoleného obhájce odvolal, či došlo ke zrušení ustanoveného obhájce z důvodu volby nového obhájce, byla jeho práva i nadále v nejnutnějších případech zajišťována. Děje se tak v zájmu nerušeného průběhu trestního řízení a náležitého výkonu obhajoby. Proto původní obhájce musí do doby, než nově zvolený obhájce začne obhajobu obviněného osobně vykonávat, činit potřebné úkony tak, aby nedošlo k újmě na právech obviněného. Tento postup je třeba aplikovat i na situaci, kdy obviněnému zvolí obhájce v průběhu trestního řízení podle § 37 odst. 1 tr. ř. jeho příbuzný v pokolení přímém.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek