Způsobení újmy na zdraví není znakem přečinu výtržnictví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1370/2020, ze dne 7. 1. 2021:

Z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, ani z hlediska společenské škodlivosti je přitom bez významu, že obviněný nezpůsobil poškozené žádné závažnější ublížení na zdraví. Způsobení újmy na zdraví totiž jednak není znakem skutkové podstaty trestného činu výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku (pokud by bylo způsobeno, jednalo by se vedle výtržnictví o trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 tr. zákoníku), jednak žádným způsobem nesnižuje společenskou škodlivost jednání obviněného a míru zásahu do zájmu chráněného trestním zákonem. Pro závěr o trestní odpovědnosti obviněného i o společenské škodlivosti jeho jednání je též nerozhodné, že poškozená vůči obviněnému neuplatňuje nárok na náhradu způsobené újmy, neboť je pouze na ní, zda tak učiní, či nikoliv.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek