Uložení trestu vyhoštění vedle podmíněného trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 80/2021, ze dne 17. 2. 2021:

Nezákonný postup nelze shledat ani v uložení trestu vyhoštění vedle podmíněně odloženého trestu odnětí svobody. V souladu s vyjádřením státní zástupkyně je potřeba připomenout, že trestní zákoník uložení těchto dvou trestů v žádném svém ustanovení nezakazuje. Rovněž právní teorie se k této možnosti nestaví odmítavě, pouze připouští, že nemusí jít o praktické řešení, není-li zde možnost předání výkonu podmíněného trestu odnětí svobody do ciziny (srov. ŠÁMAL, P. a kol., Trestní zákoník I., § 1 až § 139, Komentář II. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 982–1009). V této trestní věci se ovšem o takovou situaci nejedná. Státní zástupkyně poukázala na Evropskou úmluvu o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, vyhlášenou pod č. 75/2002 Sb. m. s. (účinná od 11. 7. 2002), jejímiž smluvními stranami jsou jak Česká, tak i Slovenská republika, která upravuje právě podmínky dohledu (část II.) či výkonu trestu (část III.) v jiném smluvním státě a zakotvuje též vzájemnou výměnu informací za tímto účelem. Nadto Česká a Slovenská republika jsou státy velice si blízké, které byly po dlouhou dobu součástí společného státu a tedy i společného právního řádu. Justiční spolupráce mezi nimi je tudíž velmi úzká a nadstandardní od okamžiku osamostatnění obou zemí až do dnešních dní. Nelze tak očekávat, že by Česká republika vyhoštěním dovolatele ze svého území ztratila jakoukoliv možnost dohledu nad jeho chováním.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek