Institut spolupracujícího obviněného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 11/2021, ze dne 28. 1. 2021:

Standardní judikatura především zdůrazňuje, že institut spolupracujícího obviněného je legitimním nástrojem trestního řízení, ale jeho aplikace musí být podrobena velmi přísným nárokům, zejména stran pečlivého prověřování věrohodnosti výpovědi spolupracujícího obviněného, včetně jeho motivace ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Při hodnocení věrohodnosti této výpovědi je nutné dbát především na souladnost výpovědi obviněného s ostatními ve věci shromážděnými důkazy, je však nutné posoudit i jeho osobnostní rysy a zvýšené riziko účelovosti jeho výpovědi (srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 859/13 či rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1315/2012 a sp. zn. 3 Tdo 1190/2013).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek