Svépomoc při vyklizení nemovitosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 81/2021, ze dne 24. 3. 2021

Ač český právní řád nedovoluje vlastníkům nemovitostí nahrazovat nutnost podání občanskoprávní žaloby na vyklizení a navazujícího návrhu na výkon rozhodnutí svépomocí, lze mít pochybnosti o tom, jestli lze klást rovnítko mezi takovouto nedovolenou svépomoc a závěr o spáchání trestného činu. Jestliže totiž osoba užívá nedovolenou svépomoc, avšak alespoň sleduje legitimní cíl souladný s právem, postupuje sice protiprávně, avšak její jednání bude zpravidla stále podstatně méně společensky škodlivé než té osoby, která protiprávně jak postupuje, tak je protiprávní i stav, který se snaží nastolit. V případě kladného závěru o vlastnictví obviněné by tedy byly nižší soudy v souladu s konstantní judikaturou jak Nejvyššího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2001, sp. zn. 5 Tz 300/2000), tak soudu Ústavního (srov. již citovaný nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13) povinny přihlédnout i ke skutečnosti, že vstupovala do bytu, který vlastnila.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek