Nedostatky v popisu skutku výroku o vině a zákaz reformation in peius

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 172/2021, ze dne 24. 3. 2021:

Nejvyšší soud již dříve judikoval, že shora uvedené nedostatky v popisu skutku výroku o vině může odstranit i odvolací soud. V takovém postupu mu nebránila ani zásada zákazu změny k horšímu zakotvená v ustanovení § 259 odst. 4 tr. ř., podle jehož věty první může odvolací soud v neprospěch obžalovaného (dále jen obviněného) změnit napadený rozsudek jen na podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obviněného. Tato zásada nebrání odvolacímu soudu v tom, aby z podnětu odvolání podaného výlučně ve prospěch obviněného doplnil ve výroku svého rozsudku podle odstavce 3 téhož ustanovení popis rozhodných skutkových zjištění tak, aby v něm byly obsaženy též skutečnosti vyjadřující zákonem požadované znaky skutkové podstaty toho trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným již rozsudkem soudu prvního stupně, které soud prvního stupně sice vzal za prokázané, avšak výslovně je neuvedl ve výrokové části rozsudku. Jestliže se v takovém případě doplnění popisu skutku neprojeví zpřísněním jeho právní kvalifikace, zvětšením rozsahu a závažnosti následků apod., pak se tím nijak nezhoršuje postavení obviněného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006 sp. zn. 11 Tdo 1158/2005 publ. ve Sb. rozh. tr. pod č. 38/2006).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek