Vykonatelnost zmařené pohledávky v případě TČ poškození věřitele

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 181/2021, ze dne 31. 3. 2021:

Trestní odpovědnost pachatele za trestný čin poškozování věřitele lze vyvodit, aniž by bylo vydáno rozhodnutí civilního soudu na plnění či se dokonce stalo vykonatelným.

Předpokladem dokonání přečinu poškození věřitele podle § 222 odst. 1 tr. zákoníku je okolnost, že pohledávka věřitele, jejíž uspokojení dlužník zmaří, je již splatná. Pakliže dlužník jedná způsobem uvedeným v citovaném ustanovení ještě před splatností pohledávky věřitele, může jít jen o pokus tohoto přečinu ve smyslu § 21 odst. 1 tr. zákoníku (srov. přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 5 Tdo 440/2007, uveřejněné pod T 1014 ve svazku 38 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vydávalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2007).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek