Povaha lhůty k odstranění vad odvolání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1099/2020, ze dne 14. 10. 2020:

Nejvyšší soud s ohledem na to, že z obsahu textu výzvy, jež byla obhájci zaslána, zjistil, že pracovnice soudu v rozporu s pokynem předsedkyně senátu (č. l. 281 spisu) do jejího textu nesprávně uvedla „…Vás vyzývám, abyste ve lhůtě 50 dnů od obdržení…“, pro úplnost zmiňuje, že obhájce až do konání neveřejného zasedání dne 19. 3. 2020 svou povinnost podle § 249 odst. 1 a § 251 odst. 1 tr. ř. nesplnil, a to ani s přihlédnutím k této nesprávně uvedené lhůtě, která uplynula dne 25. 2. 2020. K takovému závěru je rovněž vhodné uvést, že podle judikatury Nejvyššího soudu jde v případě § 251 odst. 1 tr. ř. o lhůtu stanovenou zákonem, procesní a propadnou, kterou nelze prodloužit (srov. rozhodnutí č. 59/2002 Sb. rozh. tr.). Pro tento závěr svědčí i další obsahová součást výzvy, totiž upozornění na následek nesplnění výzvy, kterým je odmítnutí odvolání (viz užitou formulaci „… jinak bude odvolání odmítnuto …“). V praxi však převažuje názor, že lhůta pěti dnů stanovená předsedou senátu soudu prvního stupně k odstranění vad obsahových náležitostí odvolání podle § 251 odst. 1 tr. ř. není propadná, proto uvedené vady lze odstranit i po jejím uplynutí. Má-li odvolací soud v době rozhodování o podaném odvolání již k dispozici podání, jímž odvolatel k výzvě předsedy senátu soudu prvního stupně odstranil vady obsahových náležitostí odvolání, i když se tak stalo po uplynutí stanovené lhůty pěti dnů, nemůže takové odvolání odmítnout podle § 253 odst. 3 tr. ř. (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1261/2007, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu svazek 43, ročník 2008, pod číslem T – 1066, a nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 276/04, uveřejněn pod č. 149, ve sv. 38 Sb. nál. a usn. ÚS ČR). I když výklad povahy uvedené lhůty není jednoznačný, pro závěry učiněné v této trestní věci nejsou podstatné, protože obhájce obviněného své povinnosti ve smyslu § 249 odst. 1 a § 251 odst. 1 tr. ř. nesplnil ani při výše uvedené benevolenci soudu prvního stupně, protože ani v takto širokém období téměř dvou a půl měsíce (od 6. 1. do 19. 3. 2020) podané odvolání nedoplnil. Neučinil tak ani přesto, že sám blanketní odvolání, jež zcela postrádalo specifikaci vad vytýkaných rozhodnutí soudu prvního stupně, případně řízení, jež rozsudku předcházelo, podal (č. l. 278 spisu), ačkoli byl o jeho náležitostech řádně soudem prvního stupně v rozsudku poučen (č. l. 276 spisu). Rovněž je vhodné připomenout, že soud prvního stupně vyzýval k odstranění vad odvolání i obviněného (č. l. 291 spisu), jemuž byla výzva doručena dne 29. 2. 2020 Policií České republiky, avšak ani na tuto výzvu nebylo ze strany obhajoby reagováno.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek