Dodatečné doplňování odvolání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1169/2020, ze dne 19. 11. 2020:

Dodatečným doplňováním odvolání by však neměli odvolatelé obcházet zákonná ustanovení o povinnosti odůvodnit odvolání ve lhůtě k jeho podání, resp. v další lhůtě stanovené předsedou senátu soudu prvního stupně. Jinak by nebylo možné respektovat základní zásadu vymezující obsah a rozsah přezkumné povinnosti odvolacího soudu, která spočívá ve vázanosti odvolacího soudu rozsahem a důvody podaného odvolání (viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I, II a III, 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2013, komentář k § 249, zejména s. 2988 – 2997).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek