Obydlím se rozumí i rekreační chata

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1038/2020, ze dne 19. 11. 2020:

Nalézací soud (v bodě 10. odůvodnění jeho rozsudku) i státní zástupkyně správně poukázali na to, že za obydlí se považují v návaznosti na zákonnou ochranu domovní svobody též prostory pro odlišný charakter nespadající pod pojem dům nebo byt, které však rovněž slouží k bydlení, byť přechodnému, a mají tak povahu obydlí (např. pokoje v hotelích, penzionech, ubytovnách, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců, studentských kolejích atd., campingové chatky apod.). Takovou povahu mají i zahrádkářské chatky, pokud svému uživateli slouží k bydlení, tedy že mu poskytují soukromí a umožňují mu realizovat v nich základní životní potřeby a svým charakterem nejsou uzpůsobeny jen k nahodilému přebývání (srov. rozhodnutí č. 1/1980 a 36/1988 Sb. rozh. tr.). V této konkrétní věci lze však kategorizovat, že nešlo o „zahrádkářskou chatku“ nýbrž „rekreační chatu“, která nepochybně představuje kvalitativně vyšší formu zákonem chráněného prostoru z pohledu práva na ochranu domovní svobody. Předpokládá totiž účel určení „k rekreaci“, tudíž k přebývání plně srovnatelnému s poměry obytného domu, zatímco zahrádkářská chatka předpokládá obývání navazující na zahrádkářskou činnost, tzn. nižší intenzity. Nejvyšší soud si je vědom, že tyto rozdíly mohou být v reálu nikoli výrazné, nicméně v dané věci lze takový komparativní závěr učinit s ohledem na poznatky plynoucí z výpovědi poškozeného P. B., ohledání místa činu, pořízené fotodokumentace apod. Chata byla vybavena veškerým nábytkem a věcmi sloužícími k déledobější rekreaci a pobytu, byla řádně uzamykatelná, chráněná proti neoprávněnému vniknutí, pozemek je ohraničen plotem pouze mírně poškozeným s výraznou a vysokou bránou. Závěr o charakteru tohoto objektu je umocněn nejen opatřením evidenčního čísla (kteroužto skutečnost obviněný bagatelizuje), nýbrž zejména faktem, že oba obvinění zde po dobu cca 1 měsíce žili, tedy plnohodnotně „bydleli“. V takovém případě je třeba zdůraznit, že podle již zmíněného rozhodnutí publikovaného pod č. 1/1980 Sb. rozh. tr. se „domem rozumí i rekreační chata“, tedy takový objekt požívá plné ochrany ustanovení § 178 odst. 1 tr. zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek