Okupování bytu po uplynutí výpovědní doby nájmu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1161/2020, ze dne 19. 11. 2020:

Obviněná byla uznána vinnou přečinem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se podle jeho skutkových zjištění dopustila tím, že nejméně v době od 1. 7. 2018 do 1. 2. 2019 užívala neoprávněně bytovou jednotku č. XY v bytovém domě č. XY v obci XY, ačkoliv jí byla nájemní smlouva, uzavřená dne 8. 12. 2017 s Městem Měčín, vypovězena dne 28. 5. 2018, a to z důvodů neplnění jejích nájemních závazků, výpověď jí byla prokazatelně doručena dne 4. 6. 2018 prostřednictvím České pošty s tím, že užívaný byt musí vyklidit nejpozději do 30. 6. 2018, a uhradit dlužné nájemné, což neučinila.

Dovolatelka má za to, že nemůže být tak trestně postiženo jednání do té doby, než bude soudem pravomocně o tom, zda má povinnost předmětný byt vyklidit v civilním řízení, a až za předpokladu, že nebude respektovat toto civilní rozhodnutí, které se navíc nepodaří vymoci. Teprve pak je možné uvažovat o trestní represi.

Závěry nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 413/04, podle něhož „otázka, zda, kdy a za jakých okolností je bývalý nájemce povinen vyklidit byt, je výsostně věcí občanskoprávní, a není nutné ani vhodné, aby do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím civilního soudu k vyklizení bytu ve věci zasahovaly orgány činné v trestním řízení“., se z důvodu změny právní úpravy (viz úprava nájmu bytu v novém občanském zákoníku) již nepoužijí.

Jak státní zástupce přiléhavě poukázal ve svém vyjádření, uvedený nález Ústavního soudu vycházel z právní úpravy tehdy platného občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., dále jen „obč. zák.“). Z toho důvodu ho nelze bez dalšího aplikovat na věci, na něž dopadá nyní platný občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „o. z.“). Je totiž třeba vždy posoudit, zda změny v právní úpravě nezpůsobily nepoužitelnost jeho závěrů na projednávanou věc.

Aplikace § 208 tr. zákoníku vůči osobě, který protiprávně užívá objekty v tomto ustanovení uvedené, není podmíněna předchozím použitím prostředků práva civilního vůči této osobě.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek