Podpora a propagace terorismu „Christchurch“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 48 T 8/2020, ze dne 28. 7. 2020:

Poté, co soud provedené důkazy pečlivě zhodnotil jednotlivě i v jejich souhrnu a vzájemných souvislostech ve smyslu § 2 odst. 6 trestního řádu, dospěl k závěru, že bylo jednoznačným a nezvratným způsobem prokázáno, že se obžalovaný Jakub W. dopustil zločinu podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 1 alinea 2, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. Soud neměl o vině obžalovaného žádných pochybností, byť obžalovaný trestnou činnost doznal pouze částečně s tím, že sice potvrdil, že předmětný komentář na internetový portál www.drsnysvet.cz pod článek s videem zaznamenávající průběh teroristického útoku spáchaného Brentonem Harrisonem T. na Novém Zélandu ve městě Christchurch skutečně vložil, nicméně tento komentář myslel ironicky a v černohumorné nadsázce, a to nikoliv jako pochvalu útočníka, nýbrž jako podporu legálním držitelům zbraní, jejichž omezování ze stran novozélandských státních institucí v návaznosti na útok Brentona Harrisona T. očekával. Vina obžalovaného žalovaným trestným činem však byla i přes toto jeho vyjádření jednoznačně prokázána nejen jeho částečným doznáním, ale i listinnými důkazy (vyjádření společnosti Seznam.cz, a.s., protokoly o ohledání internetového příspěvku a videa s článkem, pod nímž byl tento příspěvek vložen, úředním záznamem ohledně ztotožnění uživatele IP adresy ve tvaru xxx a taktéž vyjádřením novozélandských bezpečnostních složek k teroristickým útokům spáchaným dne 15. 3. 2019 ve městě Christchurch) a také materiálem zaznamenaným na přiložených CD nosičích (na nichž je zejména zachyceno jednak předmětné video s článkem, a jednak komentář obžalovaného a dalších uživatelů portálu drsnysvet.cz). Všechny tyto důkazy provedeného dokazování hodnotil soud obhajobu obžalovaného jako účelovou, která ve světle provedeného dokazování nemůže obstát.

Soud předně konstatuje, že bylo nepochybně prokázáno, že obžalovaný je autorem předmětného příspěvku, jímž okomentoval článek s videem nazvaný „Xxx“ (URL adresa xxx), a to konkrétně slovy „Xxx“. Obžalovaný sám doznal, že tento příspěvek pod daný článek s videem zachycujícím teroristický útok vložil dne 15. 3. 2019 v 11.59 hodin, a to ve svém bydlišti za použití svého tabletu zn. Prestigio. Tato skutečnost je pak prokazována i poznatky opatřenými k uživateli IP adresy ve tvaru xxx – bylo zjištěno, že v inkriminovaném časovém úseku – dne 15. 3. 2019 od 11:57:27 do 11:59:41 hodin – byl uživatelem této IP adresy obžalovaný, přičemž předmětný výše citovaný příspěvek byl na webovém portálu drsnysvet.cz zveřejněn právě prostřednictvím této IP adresy. Obžalovaný sám uvedl, že byl uživatelem přezdívky „xxx“ a emailové adresy xxx , kdy se jedná o přihlašovací údaje obžalovaného na webu drsnysvet.cz. Obžalovaný dále potvrdil, že byl na webu drsnysvet.cz výhradním uživatelem účtu „xxx“, který měl zajištěn heslem, přičemž tento účet nepoužívala žádná další osoba. Není tedy pochyb o tom, že obžalovaný předmětný komentář skutečně pod daný článek s videem vložil. Dále je nutno konstatovat, že v návaznosti na provedené důkazy bylo postaveno na jisto, že trestný čin, jehož se v novozélandském městě Christchurch dne 15. 3. 2019 dopustil Brenton Harrison T., je teroristickým útokem, jehož motivem byla fyzická likvidace co nejvyššího počtu neevropských imigrantů, kteří ve městě Christchurch žili, a taktéž snížení míry přílivu neevropských migrantů na Nový Zéland, které měl tento teroristický čin zastrašit a odradit je od imigrace na Nový Zéland (podrobněji se pachatel ke své motivaci vyjadřoval ve svém manifestu, který před útokem zaslal médiím a státním orgánům). Částečně se také jednalo o odvetu vůči teroristickým útokům, které v minulosti spáchali islamističtí radikálové na území Evropy. Sám Brenton Harrison T. se k tomuto trestnému činu přiznal s tím, že šlo o akt terorismu, který byl pečlivě naplánován. Tyto závěry pak podporuje i skutečnost, že Brenton Harrison T. celý svůj útok z vlastního pohledu zaznamenával na GoPro kameru, kterou měl připevněnu na své helmě, přičemž tento záznam demonstrativně prezentoval živým internetovým přenosem. Nelze taktéž přehlédnout vojenskou výbavu útočníka, včetně oblečení, helmy a rozsáhlého arzenálu střelných a zápalných zbraní.

Dále soud uvádí, že obžalovanému muselo být již po přečtení titulku „Xxx“ a připojeného článku ve znění „Při střelbě v mešitách v novozélandském městě Christchurch zemřelo nejméně 49 lidí. Počet obětí roste. Střelec čin vysílal živě na sociálních sítích a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení vysvětlující motivaci. Po útoku byl zadržen.“ naprosto zřejmé, na jaký obsah a na jakou událost svým příspěvkem reaguje. Video, jež bylo vyvěšeno pod citovaným titulkem a článkem, navíc zachycuje pachatele při cestě k mešitě a při následném systematickém vraždění přítomných věřících. V kontextu s citovaným titulkem, citovanými článkem vztahujícím se k videu a s obsahem samotného videa i dalších komentářů muselo být pro obžalovaného zcela očividné, že svým komentářem reaguje na materiál pojednávající o bezprecedentním aktu terorismu, směřovaném proti bezbrannému civilnímu obyvatelstvu, přičemž samotný způsob vedení útoku je natolik brutální, že o charakteru útoku nelze mít pochyb, a to i při zhlédnutí záznamu pouze v řádu několika desítek vteřin. Tohoto povědomí musel tedy obžalovaný nabýt, i kdyby viděl pouze část videa do okamžiku započetí útočníkovy střelby, jak tvrdil během hlavního líčení.

Obhajobu obžalovaného v tom smyslu, že svůj předmětný komentář myslel obžalovaný s nadsázkou a nikoliv jako pochvalu útočníka Brentona Harrisona T.a, nýbrž jako podporu legálním držitelům zbraní, jejichž omezování z důvodu útoku Brentona Harrisona T.a očekával, tedy ve světle provedeného dokazování rozhodně nelze přijmout. Již samotné slovo „bravo“ je v běžné verbální i písemné komunikaci užíváno k pochvale osoby, které je adresováno, obžalovaný navíc za toto slovo vložil tleskající smajlík, tedy opět symbol podpory, vyjadřující sympatie a pochvalu úspěchu. Pokud pak byla obžalovaným k okomentování několikrát zmiňovaného videa užita také věta „Kam mám posílat peníze na právníky střelců? (smajlík s černými brýlemi)“, a to navíc po slově „Bravo“ a tleskajícím smajlíku, lze
jen těžko uvěřit tomu, že se mělo jednat o ironickou podporu legálních držitelů střelných zbraní a nikoliv o pochvalu útočníka Brentona Harrisona T. a vyjádření sympatií k jeho činu. V kontextu ostatních komentářů, které se pod videem a článkem nachází (komentáře dalších uživatelů webu drsnysvet.cz typu „Těšil jsem se, že ten pseudokostel ještě zapálí, druhý kolo rány jistoty do každé té špíny, radost pohledět“; nebo „Musím uznat, že je to celkem dobře odvedená profesionální práce a dobře se na to dívá“) a v kontextu obsahu samotného videa a přiloženého článku je dle názoru soudu naprosto evidentní, že se ze strany obžalovaného jednalo o pochvalu pro útočníka Brentona Harrisona T.a, nikoliv o jakousi ironicky myšlenou podporu legálních držitelů střelných zbraní. Dále je na místě uvést, že pokud by se v inkriminovaném případě skutečně jednalo o podporu legálních držitelů střelných zbraní, jak obžalovaný tvrdí, obžalovaný by v souvislosti s předmětným komentovaným materiálem zcela jistě nepoužil výraz „střelců“. Není bez zajímavosti, že i sám obžalovaný během své výpovědi před soudem používal slovo „střelec“ ve vztahu na útočníka Brentona Harrisona T.a, nikoliv ve vztahu na legální držitele střelných zbraní, které obžalovaný označoval zpravidla právě tímto slovním spojením. Obžalovanému sice lze přisvědčit v tom, že v návaznosti na teroristický útok Brentona Harrisona T.a novozélandská legislativa skutečně přistoupila ke zpřísnění pravidel pro dispozici tamních obyvatel se střelnými zbraněmi, pokud však obžalovaný i dle vlastního vyjádření navštěvoval také serióznější servery, které se této problematice věnovaly (viz například výše zmíněný článek, dostupný na webovém portálu zbrojnice.com, jehož návštěvníkem obžalovaný byl, viz odstavec 10. tohoto rozsudku), mohl se k těmto skutečnostem racionálně vyjádřit právě na těchto serverech. Sám obžalovaný však k dotazu soudu uvedl, že články na téma zbraní a podmínek jejich držení na uvedených internetových portálech nikdy nekomentoval, neboť k tomu nespatřoval žádný důvod. Za situace, kdy byl inkriminovaný komentář obžalovaného užit v kontextu předmětného videa, článku a dalších komentářů ostatních uživatelů tedy skutečně nelze obsah tohoto písemného projevu obžalovaného pochopit způsobem, jakým jej vykládal obžalovaný v rámci své obhajoby. Navíc je nutné v této souvislosti upozornit, že samotný obsah komentáře neobsahuje žádné slovo, gesto či jakýkoliv jiný projev, ze kterého by jakýkoliv návštěvník uvedeného portálu měl dovodit právě ironický charakter předmětného komentáře.

Soud pak neakceptoval ani argumentaci obhajoby týkající se použití plurální gramatické varianty výrazu střelec v komentáři, související s tím, že pachatel předmětného teroristického činu byl pouze jeden a obžalovaný by tak neměl v případě pochvaly jednoho pachatele důvod ve svém komentáři používat množné číslo, pokud by skutečně toliko nevyjadřoval podporu legálním držitelům střelných zbraní. K tomu soud uvádí, že již dne 15. 3. 2019 v brzkých ranních hodinách středoevropského času, kdy zpravodajské servery přinesly první informace o předmětném útoku a kdy následně obžalovaný předmětný příspěvek umístil na web drsnysvet.cz, pracovaly bezpečnostní složky i média (viz články zpravodajských agentur zmíněné pod bodem 10. tohoto rozsudku) s verzí, že pachatelů teroristického útoku ve městě Christchurch mohlo být více než jeden. Obžalovaný tedy mohl užít plurální gramatické varianty výrazu střelec právě v reakci na původní informace médií o pachatelích uvedeného jednání. Rovněž je možné, že obžalovaný při umisťování předmětného textu komentáře se pouze překlepl při psaní konkrétního písmene ve slově „střelec, resp. střelců“. Tento aspekt však není dle názoru soudu z hlediska rozhodování o vině obžalovaného nijak zásadně stěžejní a a rozhodně nemůže dle názoru nalézacího soudu obžalovaného z žalovaného jednání vyvinit.

Soud dále konstatuje, že obžalovaný si musel být vědom toho, že jeho komentář je veřejně přístupný pro všechny návštěvníky portálu drsnysvet.cz, nikoliv jen pro jeho registrované uživatele (viz odstavec 9. tohoto rozsudku). Sám obžalovaný připouštěl, že svůj komentář na uvedenou internetovou stránku vkládal s tím, že jej uvidí i další návštěvníci webu, přičemž také posléze zjišťoval, jakým způsobem bylo na jeho inkriminovaný příspěvek reagováno (zda obdržel nějaký „like“). Obžalovaný si tak byl vědom, že jeho komentář je veřejně přístupný. V tomto ohledu se jedná o velmi závadnou a závažnou skutečnost, jelikož s podobnými veřejnými komentáři se může seznámit značné množství dalších uživatelů internetu, kdy tyto uživatele mohou obdobné komentáře ovlivnit a v krajních případech i motivovat k tomu, aby
se dopustili podobného jednání. Soud je toho názoru, že veřejně komentovat takovýto obsah internetu obsahující takovou formu bezprecedentního násilí za použití jakékoliv ironie či černého humoru je zcela nepřípustné, a to ačkoliv je webový portál drsnysvet.cz koncipován tak, že je sem umisťován problematický až závadový materiál v podobě videí násilných událostí či např. pornografického materiálu, k němuž se uživatelé často vyjadřují za použití černého humoru a sarkasmu. Soud konstatuje, že ačkoliv virtuální prostředí internetu navozuje snadno pocit anonymity i nijak neomezené možnosti vyjadřovat se k uveřejněnému materiálu, je nutné uvědomit si, že ani svoboda slova na internetu není bezbřehá a příspěvky podobného charakteru mohou v nemalé míře ovlivnit širokou škálu dalších uživatelů, kteří si je přečtou. Lze tedy uzavřít, že komentovat v tomto veřejném prostoru, který ovlivňuje širokou masu osob, podobný obsah jakkoliv ironicky, humorně, nebo pochvalně je naprosto
nepatřičné a v civilizované společnosti neakceptovatelné. Obžalovaný, který se tímto způsobem veřejně prezentoval, by si měl uvědomit, že během události, kterou komentoval výše popsaným způsobem, došlo k brutálnímu, nečekanému a naprosto nesmyslnému útoku na neozbrojené, bezbranné a náhodně vybrané příslušníky určité skupiny lidí, kteří se v daném místě věnovali svým každodenním aktivitám a kteří na podobný útok nebyli nijak připraveni. Těmito útoky je proto do určité míry ohrožen každý občan, autory komentářů tohoto typu nevyjímaje. Podporu a vyjadřování sympatií terorismu tedy nelze přehlížet a bagatelizovat je jako pokusy o vtip či sarkasmus.

PROTOŽE: veřejně vychvaloval pachatele spáchaného teroristického trestného činu a spáchal uvedený
čin veřejně přístupnou počítačovou sítí, čímž spáchal zločin podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 1 alinea 2, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku.

TREST:

  1. trest odnětí svobody v trvání 3 let podmíněně odložených na zkušební dobu 5 roků

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek