Trestný čin spáchaný v zájmu právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 355/2021, ze dne 28. 4. 2021:

Obviněná korporace C. l. dále nesouhlasí se závěry soudů nižších stupňů, že se v dané věci jedná o protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu.

Zákonný požadavek „v zájmu právnické osoby“ ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb. je třeba vykládat tak, že prospěch právnické osoby plynoucí pro ni ze spáchaného trestného činu prostřednictvím trestným činem dosažených benefitů jejích zaměstnanců, společníků, musí mít takovou povahu, aby benefit zaměstnance, společníka právnické osoby podmiňoval benefit samotné právnické osoby jako takové. Protiprávní čin je spáchán v zájmu právnické osoby, má-li z něho právnická osoba buď majetkový prospěch, nebo jakýkoliv imateriální prospěch, či získá-li jakoukoliv výhodu. V zájmu právnické osoby je i takové jednání, které zlepšuje postavení společníků či jiných osob ve společnosti, a to včetně jejích zaměstnanců. Odborná literatura shrnuje, že čin je spáchán v zájmu právnické osoby, jestliže zlepšuje nebo alespoň oproti jiným zachovává stávající postavení předmětné právnické osoby v oblasti jejího působení (srov. Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, s. 192, 193).

O takový případ se v dané věci nepochybně jednalo, jelikož v důsledku jednání obviněné T. došlo k tomu, že obviněná právnická osoba získala neoprávněně dotace, které by nezískala, kdyby nebylo jednání právě obv. T., která zajišťovala veškerou činnost, přičemž jednatel obviněné společnosti, jak je uvedeno výše, maximálně vyhotovenou žádost o poskytnutí dotace podepsal a odnesl na úřad práce. Ač obviněná obchodní korporace staví svou obhajobu na tvrzení, že žádný prospěch z trestné činnosti obv. T. neměla, neboť mzdové prostředky jednotlivým zaměstnancům skutečně vyplatila, Nejvyšší soud tvrdí opak. Právě v důsledku trestné činnosti obv. T. získala i obv. společnost C. l. z takto poskytnutých prostředků prospěch, protože právě díky získávání příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením mohla i nadále vykonávat svou podnikatelskou činnost, která objektivně realizována byla (různé kompletační práce apod.). Dělo se tak na základě smluv s odběrateli zhotovených výrobků a takto odvedená práce byla fakturována, přičemž příjem z této práce pocházející byl příjmem obv. korporace.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek